Kultura – interwencja – dialog. Tendencje w nowszych studiach nad przekładem

Ostatnie dekady w studiach nad przekładem przyniosły wiele zmian. Najważniejszą, paradygmatyczną, określa się mianem zwrotu kulturowego. Zwrot kulturowy w przekładoznawstwie to termin obejmujący te kierunki, które prowadzą do wyjścia poza granice wyznaczane przekładoznawstwu przez filologię. Przedmiotem badań przekładoznawstwa po zwrocie kulturowym jest zatem nie tylko wymiana międzyjęzykowa i międzytekstowa, lecz także (...)