Dla autorów

„Fragile” zaprasza do współpracy

 

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz gotowych tekstów z zakresu literatury, sztuki, muzyki, filmu i antropologii. Chętnie publikujemy artykuły komentujące i omawiające zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze, odnoszące się do aktualnych problemów artystycznych, estetycznych, społecznych czy politycznych. Interesują nas teksty krytyczne, eseje, wywiady — dotąd niepublikowane. Proponowane teksty nie powinny przekraczać 16 000 znaków (ze spacjami), w przypadku tekstów naukowych zalecamy objętość 20 000 znaków. Prosimy o przesyłanie materiału w formie pliku tekstowego. Prosimy także o dołączenie krótkiego biogramu autora.

Zobacz zasady pisowni stosowane we „Fragile” >>

Zdjęcia prosimy nadsyłać w rozdzielczości min. 300 dpi, z prawami do publikacji, ponumerowane, z dołączonymi podpisami do zdjęć w osobnym pliku tekstowym.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.

Tekst należy przesłać do redaktora odpowiedniego działu — zob. RedakcjaZachęcamy do wcześniejszego zgłaszania redaktorom swoich propozycji: najważniejsze problemy i tezy artykułu. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest na podstawie gotowego artykułu i po otrzymaniu kompletu tekstów do druku.

„Fragile” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy za publikację w naszym piśmie otrzymują 2 punkty.

 

 

WYDANIA „FRAGILE” w 2018 roku:

Temat numeru 4 (42) 2018: MŁODZI – nabór tekstów zakończony.

Jak młodość obrazowana jest w dzisiejszej twórczości artystycznej? Pobieżny ogląd daje wrażenie pewnego paradoksu – tzw. kultura wysoka często przedstawia młodość jako okres beznadziei, jako czas, w którym świat przytłacza, nie daje żadnych możliwości realizacji swoich pragnień, ewentualnie jako okres buntu przeciwko zastanej rzeczywistości. Jednocześnie w kulturze popularnej młodość jest jedną z najcenniejszych wartości, a znaczna część ludzkiej aktywności nakierowana jest na jej utrzymanie. Na łamach „Fragile” redakcja będzie chciała zweryfikować oba stereotypowe, być może, spojrzenia. Czy czas adolescencji, trudny psychologicznie, w którym Ja powinno się skrystalizować, jest dzisiaj czasem, w którym mamy szansę na samorealizację? Młodość to etap życia zmitologizowany przez kino i literaturę. Zarówno debiutanci, jak i wielcy mistrzowie chętnie sięgali po ten temat, pokazując okres wkraczania w dorosłość jako czas beztroski i eksplozji energii, ale także pierwszych trudnych decyzji i poważnych wyborów. Chcemy przyjrzeć się obrazom młodości w kinie, literaturze ostatnich lat. Chcemy także spojrzeć na twórczość młodych reżyserów, muzyków, którzy niedawno postawili swoje pierwsze kroki w przemyśle artystycznym.

Temat numeru 3 (41) 2018: LOKALNOŚĆ – nabór tekstów zakończony.

Lokalność jako sposób na ucieczkę od alienującego, przezroczystego, ujednoliconego świata. Lokalność jako sposób na odnalezienie sensu swojego wyjątkowego istnienia, na budowanie tożsamości grup, które dzięki temu aktywizują się i mają duży wpływ na otaczającą rzeczywistość. Lokalność jako motor zmian w społeczeństwie, budowanie więzi i odpowiedzialności (zadajmy pytanie: jak będzie wyglądała lokalność w świecie wirtualnym?). Jakie są negatywne aspekty lokalności? Jakie są konsekwencje na przykład separowania się od otoczenia? Czy lokalność nie umacnia stereotypów? Czy jest ona czymś pozytywnym, swojskim, znajomym, czy przeciwnie – wskazuje na ograniczenie i hermetyczność? Jak lokalność prezentują twórcy filmowi, pisarze? Interesują nas obrazy lokalności zarówno w kinie polskim, jak i zagranicznym – w odmiennych porządkach kulturowych. Czym dla muzyka może być lokalność? Bo przecież nie tylko zbiorem żywej tradycji, grup artystycznych, z których czerpie się inspirację i warunki do twórczych działań. Lokalność w poznaniu i myśleniu: czy jest możliwe jej przekroczenie? Czy w ogóle człowieka stać na myślenie “nie-lokalne”? Jak przekraczać ograniczenia lokalności i czy faktycznie należy do tego dążyć? Być może lokalność jest po prostu warunkiem naszej identyfikacji jako istot czujących i myślących (określenie się poprzez relację z okolicznościami bezpośrednio doświadczanymi, niejako “najbliższymi”) , a wyjście z lokalności poznawczej oznaczałoby zmianę wręcz niemożliwą do zrozumienia z lokalnego poziomu?

 

Temat numeru 1-2 (39-40) 2018: MEDYTACJA – nabór tekstów zakończony.

W kulturze rozumu, analizy logicznej i zdystansowanego obserwatora medytacja kojarzy się głównie z czymś ezoterycznym i mistycznym, z praktykami religijnymi czy magicznymi. XX-wieczna fascynacja Dalekim Wschodem i buddyzmem przyniosły pogłębione rozumienie medytacji i rozpropagowały medytacyjny wgląd jako drogę rzeczywistego poznania, odsłaniając przed kulturą Zachodu nowe horyzonty i zwracając uwagę na jej własne, nieco zapomniane i lekceważone wcześniej tradycje. W XXI w. medytacja jest już obiektem poważnych badań naukowych i staje się popularną praktyką. Czy medytacja wciąż istnieje w kulturze europejskiej jako swoista egzotyka, czy też może praktyki wglądu medytacyjnego zmieniają oblicze kultury? Czy za sprawą medytacji, tudzież kontaktu z ludźmi medytującymi zmienia się podejście do sposobu życia, czy zmienia się obraz świata?

Czy we współczesnej kulturze audiowizualnej jest przestrzeń do medytacji? Kiedy kino  głównego nurtu wciąż przyspiesza, eskalując bodźce wizualne i audialne, w kinie artystycznym od wielu lat obecne jest zjawisko slow-cinema, będące nurtem filmów charakteryzujących się bardzo długimi ujęciami, minimalistycznych formalnie i prostych narracyjnie. Powstają one na całym świecie, pokazywane są na prestiżowych festiwalach filmowych, przyciągają rzesze kinomanów i uwagę akademików. Czy kino w wolnym tempie to tylko kolejna artystyczna moda czy autentyczna potrzeba zatrzymania się i kontemplacji w pędzącym świecie?

Czy muzyka medytacyjna miewa artystyczną wartość? Jakie jest typowe instrumentarium muzyki medytacyjnej i dlaczego takie? Czy można traktować medytację jako metodę twórczą?

 

 

Recenzje artykułów naukowych

„Fragile” publikuje artykuły publicystyczne, krytyczne, recenzje, teksty naukowe. Do artykułów naukowych stosowana jest następująca procedura recenzowania:

  1. Wybrane teksty naukowe zgłoszone do numerów tematycznych pisma kulturalnego „Fragile” są recenzowane przez ekspertów danej dziedziny nauki.
  2. Wstępna ocena publikacji, przeprowadzana przez redaktorów odpowiednich działów, opiera się na trzech podstawowych kryteriach: jasności i zasadności argumentacji, erudycyjnej rzetelności oraz oryginalności treści. Następnie redaktorzy decydują o przesłaniu tekstu do odpowiedniego eksperta danej dziedziny nauki.
  3. Artykuł recenzowany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Wyboru recenzenta dokonuje się spoza jednostki naukowej, z którą związany jest autor tego tekstu.
  4. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności – autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  5. Recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz recenzencki (do wglądu poniżej).
  6. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności, które świadczą o tym, że recenzowany tekst nie respektuje zasady rzetelności badań naukowych.
  7. Na prośbę autora zostaną mu przekazane wszelkie uwagi recenzenta(ów).

Stosowane zasady recenzowania zostały opracowane na podstawie następujących publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce oraz Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

FORMULARZ RECENZJI

 

Lista recenzentów  2014 r.:

dr Patrycja Cembrzyńska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Lista recenzentów – 2015 r.:

prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Ewa Głażewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Mariusz Gradowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Kaźmierczak

dr hab. Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

dr Agnieszka Żuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Lista recenzentów – 2016 r.:

dr Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Grzegorz Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Tomasz Kunz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Bartosz Małczyński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Piotr Marecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Marcin Maron (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Mariusz Pisarski

prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Przemysław Tacik

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadami naukowej i dziennikarskiej rzetelności, wszystkie wykryte zjawiska plagiatów, ghostwritingu, guestauthorship itd. będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA FRAGILE NA WWW.FRAGILE.NET.PL

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do publikacji na stronie internetowej „Fragile”: artykułów niezwiązanych z tematami przewodnimi wersji papierowych, a także tekstów, które mogą stanowić dopełnienie aktualnego numeru „Fragile”. Prosimy wówczas o kontakt z redaktorem odpowiedniego działu. Ze względu na profil czasopisma, we „Fragile” nie publikujemy utworów poetyckich i prozatorskich.