„Fragile” zaprasza do współpracy

 

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz gotowych tekstów z zakresu literatury, sztuki, muzyki, filmu i antropologii. Chętnie publikujemy artykuły komentujące i omawiające zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze, odnoszące się do aktualnych problemów artystycznych, estetycznych, społecznych czy politycznych. Interesują nas teksty krytyczne, eseje, wywiady — dotąd niepublikowane. Proponowane teksty nie powinny przekraczać 16 000 znaków (ze spacjami), w przypadku tekstów naukowych zalecamy objętość 20 000 znaków. Prosimy o przesyłanie materiału w formie pliku tekstowego. Prosimy także o dołączenie krótkiego biogramu autora.

Zobacz zasady pisowni stosowane we „Fragile” >>

Zdjęcia prosimy nadsyłać w rozdzielczości min. 300 dpi, z prawami do publikacji, ponumerowane, z dołączonymi podpisami do zdjęć w osobnym pliku tekstowym.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.

Tekst należy przesłać do redaktora odpowiedniego działu — zob. RedakcjaZachęcamy do wcześniejszego zgłaszania redaktorom swoich propozycji: najważniejsze problemy i tezy artykułu. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest na podstawie gotowego artykułu i po otrzymaniu kompletu tekstów do druku.

 

WYDANIA „FRAGILE” w 2019 roku:

Temat numeru 1-2/2019: UKRAINA

Czy naprawdę tak dużo wiemy o Ukrainie? Z jednej strony – Majdan, Donieck, Krym, wcześniej wspólne Euro 2012; sensacyjne medialne doniesienia. Z drugiej – Ukraina wyimaginowana, Ukraina-mit; nawet jeśli widziana z bliska, przefiltrowana przez wszystko to, co uruchamia polską wyobraźnię na samo brzmienie tego słowa. Czy to na pewno wszystko? Czy obecność tysięcy Ukraińców w Polsce przyczyniła się w jakkolwiek sposób do wzajemnego poznania i zrozumienia?  Czy umiemy wreszcie odkryć, tam na Wschodzie, przestrzeń, która nie pasuje do żadnej znanej nam narracji, ale należy ją pokazać, bo to też jest Ukraina?  I czy jesteśmy w stanie pisząc o niej, nie pisać jednocześnie o Polsce?

Artykuły z zakresu literatury, muzyki, filmu, sztuk wizualnych, ale też socjologii i antropologii oraz łączące różne podejścia teksty interdyscyplinarne prosimy nadsyłać do 24.03.2019.

Prowadzenie: Tomasz Gregorczyk

///////////////////////////////////

Temat numeru 3/2019: MĘSKOŚĆ

Gdy wydaje się, że potrafimy powiedzieć naprawdę wiele o podziałach płciowych – zarówno biologicznych, jak i kulturowych; gdy myślimy, że choć częściowo udało nam się przepracować kwestie związane z feminizmem; gdy zaczynamy rozumieć złożoność definicji kobiety, okazuje się, że wciąż pozostaje temat, nad którym nie pochyliliśmy się z wystarczającym zainteresowaniem. Jest nim męskość, a także wszystkie towarzyszące jej (sic!) atrybuty. Skąd bowiem bierze się społeczna irytacja reklamą marki Gillette, która przeciwstawia się wzorcom tzw. toksycznej męskości? Jakie jest podłoże podnoszonych co jakiś czas głosów o „odwrocie męskości” czy o męskim zniewieścieniu? Czy rzeczywiście w dekonstruowaniu kanonów zapomnieliśmy przyjrzeć się temu, jak tworzona jest kategoria mężczyzny? Rosnące zainteresowanie kulturowym wizerunkiem męskości skłania również nas do poświęcenia numeru „Fragile” sposobom konstruowania i dekonstruowania tej kategorii. Jaki jej typ został utrwalony w popkulturze? Czy wolimy dziś filmy z Sylvestrem Stallone, Ryanem Goslingiem czy Adamem Driverem? Jak o męskości opowiada literatura – dawna i współczesna? Jakie są społeczne normy praktykowania męskości? Czy rosnąca w sztuce obecność refleksji kobiecej oraz feministycznej przybliża, czy oddala nas od rozumienia męskości? Przede wszystkim zaś chcemy zapytać, czym męskość jest, a czym nie jest – jak ją definiować, jak się nią posługiwać, a także jak nie uczynić z niej prostej etykietki, której użycie może okazać się krzywdzące.

Prowadzenie: Miłosz Markiewicz

Numer zamknięty

///////////////////////////////////

 

Temat numeru 4/2019: RETRO

Od kilku lat obserwujemy wyraźny trend w kulturze związany z modą na retro. Dla współczesnych lata 80. ubiegłego wieku z ich unikatowym stylem i charakterystycznymi artefaktami stały się przedmiotem kultu i tematem nieustających nawiązań. To zainteresowanie zaczyna obejmować także następną dekadę, czyli lata 90. Czy zapatrzenie w przeszłość może być dla kultury twórcze i przynieść oryginalną reinterpretację minionej epoki, czy to tylko oznaka chwilowej nostalgii, ćwiczenie się w naśladownictwie, a nawet dowód uwiądu artystycznego? Chcielibyśmy wpisać się w nurt rozważań o dzisiejszej retromanii, krytycznie przyglądając się jej przejawom na różnych polach kultury – w literaturze, filmie, muzyce, sztukach wizualnych, teatrze.

Prowadzenie: Amelia Wichowicz

Nabór tekstów przedłużony.

///////////////////////////////////////

Recenzje artykułów naukowych

„Fragile” publikuje artykuły publicystyczne, krytyczne, recenzje, teksty naukowe. Do artykułów naukowych stosowana jest następująca procedura recenzowania:

  1. Wybrane teksty naukowe zgłoszone do numerów tematycznych pisma kulturalnego „Fragile” są recenzowane przez ekspertów danej dziedziny nauki.
  2. Wstępna ocena publikacji, przeprowadzana przez redaktorów odpowiednich działów, opiera się na trzech podstawowych kryteriach: jasności i zasadności argumentacji, erudycyjnej rzetelności oraz oryginalności treści. Następnie redaktorzy decydują o przesłaniu tekstu do odpowiedniego eksperta danej dziedziny nauki.
  3. Artykuł recenzowany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Wyboru recenzenta dokonuje się spoza jednostki naukowej, z którą związany jest autor tego tekstu.
  4. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności – autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  5. Recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz recenzencki (do wglądu poniżej).
  6. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności, które świadczą o tym, że recenzowany tekst nie respektuje zasady rzetelności badań naukowych.
  7. Na prośbę autora zostaną mu przekazane wszelkie uwagi recenzenta(ów).

Stosowane zasady recenzowania zostały opracowane na podstawie następujących publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce oraz Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

FORMULARZ RECENZJI

 

Lista recenzentów  2014 r.:

dr Patrycja Cembrzyńska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Lista recenzentów – 2015 r.:

prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Ewa Głażewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Mariusz Gradowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Kaźmierczak

dr hab. Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

dr Agnieszka Żuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Lista recenzentów – 2016 r.-2018 r:

dr Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Małgorzata Czerwińska

dr Grzegorz Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Tomasz Kunz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Bartosz Małczyński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Piotr Marecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Marcin Maron (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Natalia Michna

dr hab. Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Wojciech Otto

dr Mariusz Pisarski

prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Przemysław Tacik

dr Anna Taszycka

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

 

 

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadami naukowej i dziennikarskiej rzetelności, wszystkie wykryte zjawiska plagiatów, ghostwritingu, guestauthorship itd. będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA FRAGILE NA WWW.FRAGILE.NET.PL

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do publikacji na stronie internetowej „Fragile”: artykułów niezwiązanych z tematami przewodnimi wersji papierowych, a także tekstów, które mogą stanowić dopełnienie aktualnego numeru „Fragile”. Prosimy wówczas o kontakt z redaktorem odpowiedniego działu. Ze względu na profil czasopisma, we „Fragile” nie publikujemy utworów poetyckich i prozatorskich.