„Fragile” zaprasza do współpracy

 

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz gotowych tekstów z zakresu literatury, sztuki, muzyki, filmu i antropologii. Chętnie publikujemy artykuły komentujące i omawiające zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze, odnoszące się do aktualnych problemów artystycznych, estetycznych, społecznych czy politycznych. Interesują nas teksty krytyczne, eseje, wywiady — dotąd niepublikowane. Proponowane teksty nie powinny przekraczać 16 000 znaków (ze spacjami), należy je przesłać w formie pliku tekstowego. Prosimy także o dołączenie krótkiego biogramu autora.

Zobacz zasady pisowni stosowane we „Fragile” >>

Zdjęcia prosimy nadsyłać w rozdzielczości min. 300 dpi, z prawami do publikacji, ponumerowane, z dołączonymi podpisami do zdjęć w osobnym pliku tekstowym.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.

Tekst należy przesłać do redaktora odpowiedniego działu — zob. RedakcjaZachęcamy do wcześniejszego zgłaszania redaktorom swoich propozycji: najważniejsze problemy i tezy artykułu. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest na podstawie gotowego artykułu i po otrzymaniu kompletu tekstów do druku.

 

WYDANIA „FRAGILE” w 2020 roku:

Temat numeru 1-2/2020: ROŚLINY (wydrukowane)

Nasza zależność od świata roślin nie daje się zredukować do jednego wymiaru, podobnie jak sama tajemnica flory, jej ,,sekretne życie”. Proponując kolejny temat naszego pisma, chcemy otworzyć możliwość przyjrzenia się roślinom z wielu perspektyw – tych najbardziej współczesnych, odkrywających ich specyfikę i inteligencję, ale i tych, które zawdzięczamy dawnej wiedzy, przechowywanej w różnych tradycjach i w symbolice. Interesują nas rozmaite sposoby obecności roślin w kulturze, w przestrzeni globalnej, lokalnej i osobistej. To, co w nich fascynuje, budzi kontrowersje, jest przedmiotem podziwu lub inspiracji, ale i to, co mówi o ich wieloaspektowym współistnieniu z ludzkim życiem, to co powinno wywoływać naszą refleksję i troskę.

////////////////////////////////////////////

Temat numeru 3-4/2020: CHINY

Chiny – nieodmiennie od wieków przyciągają, zadziwiają, często zaskakują, czy nawet wytrącają ze sztywnych wyobrażeń – przypomnijmy chociażby opinię pierwszego brytyjskiego ambasadora na dworze w Pekinie, hrabiego Macartneya: „Nic bardziej błędnego, niż oceniać Chiny podług norm europejskich”. Chin nie da się pominąć, zignorować, „odstawić na bok”, czy też „przejść mimo”. Olbrzymi, długowieczny organizm polityczno-społeczny, który sam siebie określił jako Państwo Środka, zadziwiający odmiennością w zasadzie w każdym aspekcie, zdaje się faktycznie przyciągać zainteresowanie i uwagę, tak, jakby był pośrodku wszystkiego. Niezależnie od tego, jakiego tematu byśmy nie poruszyli, zawsze w pewien sposób będą z nim związane Chiny – od historii, polityki, przez szeroko pojętą ekonomię, globalizację, filozofię, sztukę, prawa człowieka, kryzys klimatyczny itd., itp. Dokładając do tego koncepcję, iż bez wynalazków które dotarły w średniowieczu z Chin do Europy nasza kultura nie miałaby Renesansu, można mieć wrażenie, że Chiny są wszędzie i zawsze. Skala wszelkiego rodzaju wydarzeń i fenomenów z którymi mamy do czynienia w przypadku Chin nieodmiennie zadziwia rozmiarem, w tym i zainteresowanie kulturą chińską i nauką języka (chiński jest już drugim co do ilości uczących się, po angielskim). Chiny zarówno dalekie – nawet przy współczesnych środkach transportu to jednak poważna wyprawa, jak i bliskie – w zasadzie każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki coś made in China.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru Fragile, który chcemy poświęcić Chinom. Interesują nas teksty dotyczące wszystkiego, co dotyczy Chin – skoro temat, same Chiny, tak olbrzymi, to nie ma powodu by ograniczać jego zakres. Czekamy na teksty o literaturze, sztuce, kulturze, filozofii, polityce, filmach, historii, ekonomii, turystyce i o wszystkim tym, czego nie wymieniamy, aby nie rozciągać listy do nieprawdopodobnych, wręcz Chińskich rozmiarów. Czekamy po prostu na teksty o Chinach, o spotkaniach z nimi i o refleksjach na ich temat.

redaktor prowadzący: Rafał Mazur

termin nadsyłania tekstów: 15 września 2020 r.

///////////////////////////////////////

Recenzje artykułów naukowych

„Fragile” publikuje artykuły publicystyczne, krytyczne, recenzje, teksty naukowe. Do artykułów naukowych stosowana jest następująca procedura recenzowania:

  1. Wybrane teksty naukowe zgłoszone do numerów tematycznych pisma kulturalnego „Fragile” są recenzowane przez ekspertów danej dziedziny nauki.
  2. Wstępna ocena publikacji, przeprowadzana przez redaktorów odpowiednich działów, opiera się na trzech podstawowych kryteriach: jasności i zasadności argumentacji, erudycyjnej rzetelności oraz oryginalności treści. Następnie redaktorzy decydują o przesłaniu tekstu do odpowiedniego eksperta danej dziedziny nauki.
  3. Artykuł recenzowany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Wyboru recenzenta dokonuje się spoza jednostki naukowej, z którą związany jest autor tego tekstu.
  4. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności – autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  5. Recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz recenzencki (do wglądu poniżej).
  6. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności, które świadczą o tym, że recenzowany tekst nie respektuje zasady rzetelności badań naukowych.
  7. Na prośbę autora zostaną mu przekazane wszelkie uwagi recenzenta(ów).

FORMULARZ RECENZJI

 

Lista recenzentów  2014 r.:

dr Patrycja Cembrzyńska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Lista recenzentów – 2015 r.:

prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Ewa Głażewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Mariusz Gradowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Kaźmierczak

dr hab. Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Śliwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

dr Agnieszka Żuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Lista recenzentów – 2016 r.-2018 r:

dr Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Małgorzata Czerwińska

dr Grzegorz Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Marek Karwala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Tomasz Kunz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Bartosz Małczyński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Piotr Marecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Marcin Maron (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Natalia Michna

dr hab. Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Wojciech Otto

dr Mariusz Pisarski

prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Przemysław Tacik

dr Anna Taszycka

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

 

 

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadami naukowej i dziennikarskiej rzetelności, wszystkie wykryte zjawiska plagiatów, ghostwritingu, guestauthorship itd. będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA FRAGILE NA WWW.FRAGILE.NET.PL

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do publikacji na stronie internetowej „Fragile”: artykułów niezwiązanych z tematami przewodnimi wersji papierowych, a także tekstów, które mogą stanowić dopełnienie aktualnego numeru „Fragile”. Prosimy wówczas o kontakt z redaktorem odpowiedniego działu. Ze względu na profil czasopisma, we „Fragile” nie publikujemy utworów poetyckich i prozatorskich.