Zasady pisowni stosowane we „Fragile”

0
1780

Wymogi edytorskie dla „Fragile”

1. Artykuł nie powinien przekraczać 16 stron znormalizowanego tekstu.

2. Daty należy zapisywać według wzoru: 3 października 2017 roku, lata dwudzieste XXI wieku. Przed datą prosimy nie wstawiać wyrazu „dnia”. Prosimy również stosować zapis: XIX-wieczny.

3. Kursywę prosimy stosować wyłącznie dla tytułów, zwrotów obcojęzycznych bez polskiej odmiany (np. alter ego, nota bene, de facto).

4. Cytaty prosimy zapisywać w cudzysłowach pierwszego stopnia („”), bez kursywy. Stosujemy cudzysłów drugiego stopnia w postaci << >>.

5. Cyfry od 0 do 9 zapisujemy słownie, liczby od 10 wzwyż – stosujemy zapis liczbowy.

6. Stosujemy pełny zapis w przypadku wyrazów: między innymi, tak zwany, na przykład; z wyjątkiem skrótu itp., którego nie rozwijamy

7. Kiedy dana osoba wspominana jest po raz pierwszy powinna być określona przez imię i nazwisko.

8. Zgodnie z zaleceniami Słownika języka polskiego prosimy o nienadużywanie zwrotów takich jak: mieć miejsce (zamiast tego: wydarzyło się), kluczowy (zamiast tego: podstawowy, główny, zasadniczy), generalnie (zamiast tego: ogólnie, zasadniczo).

9. Prosimy o niestosowanie wyróżnień. W wyjątkowych przypadkach można zastosować druk rozstrzelony.

 

PRZYPISY KOŃCOWE

1. W artykule należy stosować przypisy końcowe według wzoru:

M. Parczewski, Praojczyzna Słowian w ujęciu źródłoznawczym, w: Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Lublin 2002, s. 24.

U. Szabłowska, Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego, „Zawód: Architekt” 2011, nr 5.

http://www.fragile.net.pl (dostęp: 3.10.2017). – Prosimy o usuwanie hiperłączy, stosowanie liczb arabskich.

2. W przypisach stosujemy skróty: r., w., m.in., tzw., np.

3. Jeżeli powołujemy się na dwa różne (bądź więcej) tytuły tego samego autora, to za każdym razem piszemy pełny tytuł, dz. cyt., nr strony.

4. Redaktora i tłumacza stawiamy po tytule.

5. Stosujemy przypisy polskie: tenże, zamiast idem; tamże, zamiast ibidem; dz. cyt., zamiast op. cit.

Dodaj odpowiedź