XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać świadectwo” 2013

0
632

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Regulamin

1. Cele Konkursu:

 • ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
 • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
 • popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN/ISSN), na stronach internetowych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD). Każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym).
 • Do wierszy należy dołączyć:

a)      kopertę z rozwiązaniem godła: godło, imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres e-mail, krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagród literackich.

b)      zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)

c)      potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej,

 • Zestaw utworów poetyckich może zgłosić wyłącznie autor.
 • Opłatę konkursową w wysokości 15 zł za zestaw należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846. Opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane.
 • Jurorzy otrzymują do oceny wyłącznie wiersze, na etapie oceny nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty ani koperty z rozwiązaniem godła;
 • Prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
  Śródmiejski Ośrodek Kultury
  ul. Mikołajska 2
  31-027 Kraków
  z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” do dnia 15 kwietnia 2013 r
 • .

 

 

 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
 • Nadesłanie zestawu prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, prasowych i elektronicznej, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury,
 • Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
 • Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2013 roku;
 • Główna Nagroda nie może zostać przyznana laureatowi Nagrody Głównej poprzednich edycji konkursu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
 • Materiały do książki: wiersze, notkę biograficzną i zdjęcie Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2013 roku;
 • W przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
 • Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i/lub książkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania o wysokości i podziale nagród pieniężnych,
 • Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 27 maja 2013 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu;
 • Prace nadesłane na konkurs, które nie zostaną nagrodzone, zostaną po upływie roku zlikwidowane.
 • Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
 • Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursowych.

 

Pod patronatem pisma kulturalnego „Fragile”

Dodaj odpowiedź